【Huế/18 Triệu】Kỹ sư phát triển Firmware STM32 MCU biết tiếng Hàn,#2352 AI Engineer