N1 / Tuyển dụng việc làm IT communicator

Senior Japanese ITcom/PM(N1) IT communicator