MySQL / PHP / Ruby / Ruby on rails

Senior PHP/Ruby developer PHP