QA/QC / Tester

【HN/ 30M】Nhân viên kiểm thử (QA, Manual tester) – FP922 Tester