Đất Mới Việt Nhật

Jobs at Đất Mới Việt Nhật

  About Đất Mới Việt Nhật

  Đất Mới Việt Nhật

  COMPANY:

  https://www.newlandvj.com/

  BENEFIT:

  – Hỗ trợ tiền cơm
  – Lương tháng 13
  – Bảo hiểm đầy đủ

  Industry Type: Product