VK Link

VK Link

VK Link

Ho Chi Minh

Jobs at VK Link

  About VK Link

  VKLINK

  Company

  VK Link là liên doanh giữa Hàn Quốc và Việt Nam / VK Link is a joint venture between Korea and Vietnam
  Chúng tôi đang thực hiện công việc IT Outsourcing (ITO) tại Việt Nam/ We are working on IT Outsourcing (ITO) in Vietnam.
  Ngoài việc phát triển CNTT ổn định và xây dựng / hỗ trợ cơ sở hạ tầng CNTT / In addition to stable IT development and building / supporting IT infrastructure.
  TỔNG DỊCH VỤ NGOÀI NGAY (ITO) để giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh của họ/ TOTAL IMMEDIATE SERVICE (ITO) to help customers achieve their business goals.

  Chúng tôi đang dần mở rộng và tìm kiếm thêm thành viên cho nhóm của chúng tôi tại Việt Nam./ We are gradually expanding and looking for more members for our group in Vietnam.
  Tham gia cùng chúng tôi và lớn lên cùng nhau!/ Join us and grow up together!

  Benefit

  – Đươc làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia các lớp đạo tạo của công ty/ Working in a professional working environment, participating in corporate training classes.
  – Nghỉ lễ theo Quy định của Nhà nước/ Holidays according to the State’s Regulations
  – Cơ hội thăng tiến/ Promotion opportunities
  – Chế độ phúc lợi: Giáo dục tiếng Anh, Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc, trợ cấp ăn trưa/ Welfare regime: English Education, Korean Language Education, lunch allowance. .
  – Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, bình đẳng, phát huy tối đa khả năng chủ động và sáng tạo/ Working in a modern, dynamic, equal environment, maximizing the initiative and creativity.
  – Được đào tạo cập nhật nâng cao kiến thức phục vụ cho công việc/ Trained to update and improve knowledge for work.
  – Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước/ Social insurance, health insurance and unemployment insurance regimes are in accordance with state regulations..

  Industry Type: Outsourcing