Tester

【HN/ 1000$】Chuyên viên kiểm thử phần mềm Tester – FP824 Tester