Trưởng nhóm lập trình viên Machine Learning và AI – FP1295