.NET / Angular / C/C++ / NodeJS / Python / ReactJS

【HN】Chuyên viên Kiến trúc và Giải pháp công nghệ – FP673 Python