.Net Framework / C# / SQL / Tuyển dụng việc làm Tester

Nhân viên triển khai phần mềm (C#/VB.NET) Tester